Portal_background_image

كشاورزي و دامپروري

وضعیت کشاورزی و محصولات عمده

       سطح زیرکشت اراضی شهرستان به شرح زیر می باشد:

سطح زیرکشت اراضی: 12621 هکتار         سطح زیرکشت: 8271 هکتار.        سطح آیش کشاورزی: 4350 هکتار.

سطح زیرکشت بهاره وپائیزه: 6300 هکتار.     سطح باغات: 1071 هکتار.        سطح زیرکشت گل و گیاه:900 هکتار.


مطالب ویژه
    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها