Portal_background_image

تقسيمات كشوري

شهرستان محلات دارای یک بخش ، دو شهر ، دو دهستان و 40 روستا ، نقطه جمعیتی وآبادی می باشد که از این تعداد 5 مورد خالی از سکنه و فصلی است .

مشخصات عمومی شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1390

 شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد آبادی

محلات

1

2

2

40

 

 

تعداد روستاهای دارای شورای اسلامی : 17 روستا

 تعداد روستاهای بدون شورای اسلامی : 22 

 تعداد کل روستاها : 40

تعداد روستاهای دارای دهیاری : 16 روستا


مطالب ویژه
    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها